TEM julkaisi raportin kivialan kehitysnäkymistä

TEM julkaisi raportin kivialan kehitysnäkymistä

Kuopion kauppatori on upeasti uudistettu suomalaisella graniitilla. Kaupungit ovat tärkeitä luonnonkiven käyttäjiä. Kuva: Heikki Pirinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut raportin kiviaines – ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymistä. Ministeriön vetämän työryhmän mukaan alan kehittämiseksi tarvitaan valtiovallan toimenpiteitä, vaikka teollisuuden on lähtökohtaisesti itse pidettävä huolta kilpailukyvystään.

Työryhmän mukaan valtiovallan tulee turvata alan kansainvälisen kilpailukyvyn edellytyksiä. Kiviala on pk-yritysvaltaista, jolloin yrityksillä ei usein ole mahdollisuuksia investoida jatkojalostuksen, palvelukonseptien ja teknologian kehittämisen tai vientiponnisteluihin. Tämän vuoksi yhteistyötä eri toimijoiden kesken tulee tiivistää. Myös liiketoimintamalleja ja palvelujärjestelmiä tulee parantaa ja tutkimusta lisätä.

Työryhmä esittää lupamenettelyn ja valvonnan sujuvoittamiseksi yhden luukun periaatetta ja siihen yhdistettyä digitalisaatiota, joka mahdollistaisi pk-yrityksille tärkeän käyttäjälähtöisen toiminnan. Nämä yhdessä helpottaisivat ja keventäisivät yritysten taakkaa. Myös valituslupamenettelyä tulisi kehittää niin, että hallinto-oikeuksiin tehtävien valitusten määrä vähenisi ja lupaprosessit nopeutuisivat.

Julkisilla hankinnoilla voidaan osaltaan edistää uusien innovaatio- ja palvelualustojen kehittämistä. Kunnat ja valtio ovat merkittäviä infrarakentamisen tilaajia. Hankintaohjeistusta kehittämällä ja koulutuksella voidaan hankintoja ohjata toteuttamaan kestävän kivihuollon tavoitteita. Kuntien ja valtion hankintoja tulisi ohjeistaa siten, että ostoon voi liittyä kehitys- ja palvelutoimintoja, jotka parantavat hankintojen laatua. Hankkeen hyvä laatu voi nykylainsäädännön mukaan ottaa huomioon myös ympäristöseikat ja sosiaaliset näkökohdat.

Työryhmän mukaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan turvaaminen yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kautta on tärkeää, koska pk-yrityksillä on rajalliset mahdollisuudet investoida tuotekehitykseen. Yritysten pitäisi lisätä yhteistyötä näiden laitosten kanssa ja toisaalta tutkimushankkeita pitäisi olla mahdollista rakentaa niin, että myös pk-yritykset pystyvät niihin osallistumaan.

Kehitysmahdollisuuksia työryhmä näkee tuotannon jalostusasteen nostamisessa ja viennin lisäämisessä, teknologian kehityksessä (kuten kiviainesten syväotto), tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan lisäämisessä, koulutuksessa ja kivialan tarpeet huomioon ottavassa kaavoituksessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu (54/2015) ”Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymät” on verkossa osoitteessa www.tem.fi/julkaisut