Select Page

Kiviteollisuusliitto ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Kiviteollisuusliitto ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Liitto on kiviteollisuusalalla toimivien työnantajien yhteenliittymä, joka valvoo jäsentensä yhteisiä etuja työsuhteissa, edistää alan yleisiä kannattavan ja pitkäjänteisen toiminnan edellytyksiä ja jäsentensä yhteistyötä sekä suomalaisen luonnonkiven käytön lisäämistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto: 1. seuraa kiviteollisuuden toimintamahdollisuuksia ja tekee aloitteita niiden parantamiseksi, 2. seuraa kiviteollisuuden alalla tapahtuvaa kehitystä kotimaassa ja ulkomailla, 3. pyrkii edistämään kivialan työnantajien ja työntekijöiden ammattitaitoa järjestämällä kursseja ja vaikuttamalla koulutusviranomaisiin, 4. tarjoaa jäsenistölleen kiviteollisuuteen liittyviä asiantuntijapalveluita, 5. pitää yhteyttä kotimaassa ja ulkomailla toimiviin kiviteollisuuden alalla tai sitä lähellä olevilla aloilla toimiviin yhteisöihin ja järjestöihin, 6. muillakin samanlaisilla tavoilla toimii 1 momentissa mainittujen tarkoitusperiensä toteuttamiseksi. Liitto ei harjoita elinkeinoa.

3 § Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen 2 §:ssä tarkoitetulla alalla toimiva yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka on työnantaja ja jonka liiton hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenanomus on kirjallisesti tehtynä annettava liiton hallitukselle.

Liiton yhteistoimintajäseneksi voi päästä muullakin kuin 2 §:ssä tarkoitetulla alalla toimiva yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka liiton hallitus yhteistoimintajäseneksi hyväksyy.

4 § Päätösvaltaansa liiton asioissa jäsenet käyttävät liiton kokouksissa. Liiton asioita hoitavat ja sen toiminnasta huolehtivat liiton hallitus sekä hallituksen apuna liiton valitsemat toimikunnat ja liiton toimihenkilöt.

5 § Liiton jäsenet kokoontuvat vuosittain varsinaiseen liittokokoukseen, joka pidetään viimeistään maaliskuussa ajankohtana ja paikassa, josta hallitus päättää. Ylimääräinen liiton kokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.

Kutsu varsinaiseen liittokokoukseen on toimitettava jokaiselle liiton jäsenelle kirjeitse vähintään kuusi (6) päivää ennen kokouspäivää. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava kirjeitse vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. Kirjeitse lähetettynä pidetään myös sähköisesti lähetettyä kutsua.

Kokouskutsussa mainittavista asioista määrätään näiden sääntöjen 6 §:ssä ja yhdistyslaissa. Liiton kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, minkä jälkeen läsnä olevat jäsenet valitsevat kokoukselle puheenjohtajan.

6 § Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. hallituksen vuosikertomus, liiton tilit ja tilintarkastajien lausunto, 2. tilinpäätöksen vahvistaminen ja kysymys vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, 3. päätetään liitolle suoritettavasta jäsenmaksusta, 4. hallituksen menoarvioesitys, 5. määrätään liittymismaksun suuruus, 6. määrätään hallituksen ja toimikuntien sekä tilintarkastajien palkkiot sekä matkakustannusten perusteet, 7. vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet sekä tilintarkastajat ja varatilintarkastajat, 8. valitaan mahdollisesti tarvittavat toimikunnat sekä edustajat niiden järjestöjen kokouksiin, joihin Kiviteollisuusliitto jäsenenä kuuluu, 9. käsitellään muut kutsussa mainitut asiat.

7 § Liiton kokouksissa voi edustaa ja käyttää äänivaltaa jäsenen puolesta henkilö, jolla asemansa puolesta on siihen kelpoisuus ja toimivalta tai, jonka jäsen on siihen erikseen valtuuttanut. Kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni sekä sen lisäksi yksi (1) ääni edellisenä vuonna maksettujen palkkojen alkavaa kahtakymmentätuhatta (20000) euroa kohti ja lisäksi yksi ääni edellisen vuoden liikevaihdon alkavaa kahtakymmentätuhatta (20000) euroa kohti.

Kokouksessa älköön kuitenkaan mikään jäsen omasta puolestaan äänestäkö enemmällä kuin 1/5:lla läsnä olevien yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokouksen puheenjohtaja valitaan kuitenkin pääluvun mukaan. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni.

Yhteistoimintajäsenellä on liiton kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

8 § Liiton kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen sihteeri ja puheenjohtaja varmentaa sekä kaksi (2) siihen valittua kokouksen äänivaltaista osanottajaa tarkistaa ja oikeaksi todistaa.

9 § Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä, jotka valitaan vuosittain kahden (2) peräkkäisen liiton varsinaisen kokouksen väliseksi ajaksi. Hallitus on päätösvaltainen, jos toinen puheenjohtajista ja puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on: – valmistella liiton kokouksissa käsiteltävät asiat, – antaa vuosittain liiton varsinaiselle kokoukselle kertomus edelliseltä vuodelta, – hoitaa liiton varoja ja vastata siitä, – huolehtia liiton kokousten päätösten toimeenpanosta, – edistää liittoon liittymistä sekä käsitellä ja ratkaista jäsenkysymykset, – valvoa liiton toiminnan tarkoituksenmukaisuutta, tehokkuutta ja jäsenten etua, – valvoa, että liiton sääntöjä noudatetaan, – käsitellä sellaiset liiton toimintaa koskevat asiat, jotka voidaan hallituksessa panna vireille tai kuuluvat sen toimintapiiriin, – päättää liiton toimihenkilöiden palvelukseen ottamisesta, erottamisesta, määrätä toimihenkilöiden tehtävistä ja palkkaeduista, – edustaa liittoa myös tuomioistuimissa ja viranomaisten edessä, – päättää yhteistoimintajäsenten jäsenmaksuista, – hoitaa muut liittoa koskevat asiat.

Hallituksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Hallituksen kutsuu kokoon puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja.

10 § Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin erikseen sekä se tai ne toimihenkilöt, jotka hallitus on siihen määrännyt.

11 § Tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös sekä tilikirjat on viimeistään 15. päivänä helmikuuta jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi.

Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa helmikuun loppuun mennessä.

12 § Jokainen liiton varsinainen jäsen suorittaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruus kalenterivuodeksi kerrallaan määrätään sen vuoden varsinaisessa liiton kokouksessa. Jäsenmaksu on määrättävä suhteessa maksetuista palkoista ja liikevaihdosta.

Uusi jäsen maksaa liittymisvuonna liittymismaksun lisäksi jäsenmaksusta vain sen osan, joka vastaa liittymisvuoden jäsenyysaikaa. Uuden jäsenen liitolle suoritettavasta liittymismaksusta päättää liiton varsinainen kokous. Maksut on suoritettava hallituksen määräämän ajan kuluessa.

13 § Liiton jäsen on velvollinen antamaan liitolle palveluksessaan olevien työntekijöiden lukumäärän, palkka- ja työoloja koskevia tilastollisia tai muita tietoja liiton antamien ohjeiden mukaan.

14 § Liiton jäsenen, joka haluaa erota liitosta, tulee siitä kirjallisesti ilmoittaa liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka erosta on ilmoitettava liiton kokouksen pöytäkirjaan. Ero astuu voimaan heti. Eroava liiton jäsen on velvollinen suorittamaan liitolle jäsenmaksun erovuodeltaan.

Jos liiton jäsen luovuttaa yrityksensä toiselle tai asetetaan konkurssitilaan, erotetaan hänet hallituksen päätöksellä heti yhdistyksestä. Uusi omistaja voi päästä jäseneksi ilman eri liittymismaksua, jos hän jättää siitä hakemuksen hallitukselle ennen sen vuoden loppua, jolloin omistajanvaihdos tapahtui. Jos jäsen rikkoo näitä sääntöjä, tehtyjä päätöksiä tai niiden johdosta annettuja määräyksiä vastaan, voi hallitus harkintansa mukaan ja huomioimalla rikkomuksen laadun antaa asianomaiselle varoituksen tai erottaa hänet liitosta. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta liiton omaisuuteen.

15 § Liiton jäsenellä, joka ei tyydy 14 §:ssä mainittuun liiton hallituksen antamaan erottamispäätökseen, on oikeus 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan hakea kirjallisesti siihen muutosta liiton kokoukselta. Hakemus on osoitettava liiton hallitukselle.

16 § Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia liittokokouksen päätöksellä, jos muutosta kannattaa 2/3 kokouksessa annetuista äänistä.

17 § Liiton jäsenet ovat velvolliset noudattamaan näiden sääntöjen mukaan tehtyjä päätöksiä sekä niitä liiton toimialalla tehtyjä työehto- ja vastaavanlaisia sopimuksia, jotka sitovat liittoa tai joita liitto jäsentensä puolesta on tehnyt.

18 § Päätös liiton purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan liiton varsinaisessa kokouksessa, jos vähintään 4/5 kokouksessa annetuista äänistä purkamista kannattaa. Päätös on pätevä vasta sitten kun uusi, aikaisintaan kuukauden kuluttua tämän jälkeen pidettävä liiton kokous sen samalla tavalla hyväksyy.

19 § Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä viimeisen liittokokouksen päättämällä tavalla liiton toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.