Select Page

Luonnonkivituotannon pohjavesivaikutukset

pohjavesivaikutusLuonnonkiven louhinnan vaikutus pohjaveteen, sen laatuun tai korkeuteen on vähäinen, koska kivilouhimot ja kallion pohjavesivarastot sijaitsevat eri alueilla. Louhimot sijoitetaan ehjille kallioalueille, joissa on vähän halkeamia ja rakoja. Kivi näissä kallioissa on tiivistä ja siinä on vähän vettä. Kallioiden pohjavesi kerääntyy suuriin rakoihin ja rikkonaisiin osiin, jotka muodostavat kallion pohjavesivarantoja.

Kallion eheyden vuoksi luonnonkiven louhinnan vaikutus pohjavedenpinnan korkeuteen rajoittuu alle 50 metrin etäisyyteen louhimon reunasta.

Koska louhimot ovat ehjäseinäisiä ja -pohjaisia, louhimoilla ei synny pohjavettä, eivätkä louhimon vedet voi imeytyä pohjaveteen.

Ruostuvat kivet eivät sovellu luonnonkivituotantoon. Louhittavissa kivissä on sen vuoksi hyvin vähän metalleja sisältäviä mineraaleja, jolloin niistä ei aiheudu kemiallista kuormitusta ympäristöön. Porakaivoista tehtyjen kemiallisten analyysien perusteella luonnonkiven louhinta ei vaikuta kaivojen veden laatuun. Louhinnalla ei ole vaikutusta pienten maaperässä olevien talousvesikaivojenkaan veden laatuun.

Kiveä porattaessa tai sahattaessa syntyy kivijauhoa. Se on vaikeasti liukenevaa materiaalia, josta ei aiheudu kemiallista vesistökuormitusta. Louhimoiden kuivatusvedet voivat ajoittain lisätä kiintoaineskuormitusta, joten vedet käsitellään saostusaltaiden tai muun vastaavan keinon avulla ennen laskemista takaisin luonnonkiertoon.