Select Page

Kiven valinta

Ulkonäkö

Kivipinnan ulkonäkö vaihtelee kivityypeille ominaisella tavalla. Kivi on luonnontuote, jonka rakenteen koko ja kivelle tyypillisen värin sävyt vaihtelevat materiaalissa ja luovat sen omaleimaisen ilmeen. Pintakäsittelyn valinnalla voidaan vaikuttaa kiven värin syvyyteen ja kuvioiden erottuvuuteen kivipinnassa.

Fysikaaliset ominaisuudet

Luonnonkiven fysikaalisten ominaisuudet huomioon ottaen suunnitellaan kivilaatan mitoitus ja kivilaattojen kiinnitystapa sekä arvioidaan kiven säänkestävyyttä ja likaantuvuutta. Fysikaalisten ominaisuuksien testaamisen standardeja on määritelty Euroopan Unionin Standardoimiskeskuksessa CEN

Vedenimukyky

Mitataan massaprosentteina aineen kuivapainosta. Huokoinen kivilaji imee enemmän vettä kuin tiheä kivi, josta seuraa huokoisen kivilajin likaantumisherkkyys ja huono pakkasenkestävyys. Tiiviiden kivien mittausarvot vaihtelevat 0.1 – 0.5 massa-%:n välillä. Huokoisen kiven vedenimukyky voi ylittää 20 massa-%:n arvon. Kivi on varmasti pakkasenkestävää, kun veden imukyky on alle 0.5 massa-%.

Kovuus eli naarmutuskovuus

Mitataan mineraalilla kivipintaa naarmuttamalla. Tulokset ilmoitetaan Mohsin asteikolla 1 – 10, jossa kovin kivi saa arvon 10. Mohsin luvusta voidaan päätellä kiven kulutuksen kestävyyttä ja lujuutta.

Lämpömuodonmuutokset

Ovat lämpötilaeroista aiheutuvia aineen tilavuuden muutoksia. Ominaisuuden avulla arvioidaan liikuntasaumojen tarve rakenteissa. Luonnonkiven lämpömuodonmuutokset vaihtelevat 0.2 – 0.9 * 10-5/C ja ovat pienempiä kuin useimmilla rakennusmateriaaleilla.

Kosteusmuodonmuutokset

Ovat kosteuden vaihtelusta aiheutuvia tilavuuden muutoksia. Vain ohuiden marmorilaattojen on havaittu reagoivan kosteuteen huomattavasti. Marmorilaatoilla on taipumus käyristyä toispuoleisesti kastuessaan. Muilla kivilajeilla kosteuden vaikutusta ei juurikaan tarvitse suunnittelussa huomioida.

Kulutuskestävyys

On otettava huomioon pintakäsittelytapaa valittaessa, kun kulutusrasitus on suuri. Euroopan unionilla on standardi kulutuskestävyydelle.

Kiinnityksen lohkeamiskapasiteetti

Vaihtelee tapauskohtaisesti. Ominaisuuden arvo riippuu kivilaatan koosta, kiinnityspisteiden määrästä ja laadusta sekä kivilajin lujuudesta. Yleensä riittävä 2 – 6 kN:n arvo saavutetaan, kun kivilaatan paksuus on 30mm.

Säänkestävyys

Ajan kuluessa kiven säänkestävyys vaikuttaa huomattavasti julkisivujen kestävyyteen ja ulkonäkõõn. Ilmaston rasituksen kivessä näkyvät: kiven likaantumisena ja värinmuutoksina, kiven kiillon heikkenemisenä, kiven kemiallisena ja fysikaalisena rapautumisena sekä kivilaatan käyristymisenä. Eri kivilajit kestävät ominaisuuksiensa mukaan ilmaston kuormitusta eri tavalla.

Magmakivilajit (mm.graniitti)

Ilmasto vaikuttaa magmakivilajeilla lähinnä vain kiven pinnan likaantumiseen. Ristipäähakatut pinnat likaantuvat herkästi, kiillotetussa pinnassa likaantuminen on lähes olematonta. Kalkkikivet ja Marmorit
Emäksinen kivimateriaali menettää happamassa kaupunki-ilmassa kiiltonsa ja lujuutensa. Hapan sade rapauttaa ja haurastuttaa kalkkikiveä ja marmoria pahoin jo kymmenessä vuodessa

Kivilajien ominaisuuksia

Kivilaji/ Ominaisuus Tilavuuspaino,
min kN/m3
Vedenimukyky,
max (massa-%)
Puristuslujuus ,
min (MPa)
Kulutuskestävyys,
min
Graniitti 25,6 0,4 130,0
Marmori, kalsiitti 25,9 0,75 52,0 10,0
Kalkkikivi, tiheys ”a”  17,6 12,0 12,4 10,0
Kalkkikivi, tiheys ”b” 25,6 3,0 55,2 10,0
Hiekkakivi 22,4 20,0 13,8 8,0
Liuskeet 0,25 8,0

Kiven saatavuus

Kiven saatavuus on syytä varmistaa hyvissä ajoin ennen lopullista kiven valintaa. Suunnittelussa olisikin hyvä pitää mukana muutama kivivaihtoehto ennen materiaalin tilauksen varmistamista. Myõs projektin aikataulu on varminta suunnitella vasta kivilajin saatavuuden varmistuttua. Kiven jalostusasteesta riippuen, kivitilauksesta laattojen asennukseen saattaa viedä 2 – 6 kuukauteen.