Select Page

Julkisivun rasitukset

Graniittijulkisivu

Graniittijulkisivu

Kiviverhoukseen kohdistuvat ilmaston ja ulkoisten tekijõiden aiheuttamat rasitukset sekä sisäiset, rakenteen aiheuttamat rasitukset. Julkisivun kokemat rasitukset rajoittavat omalta osaltaan kiven valintaa. Suunnittelussa kivipintaa voidaan suojata erilaisilla lipoilla ja räystäillä, jotta valumavedet kemikaaleineen eivät tarpeettomasti heikennä julkisivuverhousta. Luonnonkiviverhousta koskevat yleiset laatuvaatimukset esitetään RYL2000 luvussa 40. EUn valmisteilla oleva standardi: ”prEN 1469 Luonnonkivi. Lopputuotteet :Verhouslaatat ” esittää laatoille määritellyt vaatimukset.

Kuormitukset

Luonnonkiviverhouksen suunnittelussa on otettava huomioon tuulikuorma, kiviverhouksen omapaino, sekä verhouksen alaosissa liikenteestä aiheutuvat tõrmäys- ja iskukuormat

Ilmastorasitukset

Kiviverhouksen paksuuden pieneneminen ja laattojen hoikkuuden kasvu ovat lisänneet ilmastorasitusten vaikutusta ja siten erityisesti herkempien kivilajien vaurioitumisherkkyyttä. Luonnolliset ilmanrasitukset kosteus, sade, pakkanen, auringon ultraviolettisäteily ja sulamisvedet vaikuttavat kivipinnan lujuuteen. Kemiallisista ilmansaasteista kivelle haitallisimpia ovat happamat typen ja rikin yhdisteet. Myõs suolat rapauttavat kivijulkisivua meren läheisyydessä ja sisäänkäyntien lattioissa.

Muut rasitustekijät

Kun seinälaatan tuuletus ei ole riittävä, saattaa konvektion ja diffuusion avulla rakennuksen sisältä pintaan siirtyvä kosteus tiivistyä ja jopa jäätyä kylmänä vuodenaikana. Tämä lisää ilmastorasitusta ja heikentää julkisivun kestävyyttä. Myõs muista rakenneosista kiveen valuva pigmentti ja ruoste rumentavat ja rapauttavat kiveä.