Select Page

Ulkotilojen luonnonkivirakenteet

Kiviportaat

Kiviportaat

Luonnonkiveä on historiassa käytetty yleisesti katujen ja ja torien päällysteenä. Luonnonkivi soveltuu hyvin myõs viihtyisien pihakatujen, puistokäytävien ja jalankulkualueiden päällystämiseen sekä portaiden, luiskien ja erilaisten muurien rakentamiseen sekä reunakiviksi ja muihin ulkotiloihin.

Ulkotilojen luonnonkivipäällysteiden rakenteet:

Tasokiveykset
Asennushiekkakerros
Asennuspohjana maakostea betoni
Saumaus
Reunakivet
Portaat
Aidat ja muurit

Tasokiveykset

Varsinaisen päällysteen alapuoliset rakennekerrokset ovat asennuspohja, kantava kerros ja tukikerros. Kantavan kerroksen paksuus suunnitellaan alueen pohjamaan ominaisuuksien ja alueen käyttötarkoituksen mukaisesti. Asennuspohjan ominaisuudet määräytyvät päällystemateriaalin ja -tyypin mukaan.

Laajoille pinnoille tulee suunnitella kuivatusjärjestely kallistusten ja sadevesikaivojen avulla. Pinnan kaltevuuden tulee olla vähintään 1%, mutta mielellään käytetään 2,5% – 3% kaltevuutta lammikoiden välttämiseksi. Sadevesikaivoja asetetaan yksi 400 – 800 pinnoiteneliömetriä kohti. Kivipäällyste kuivuu yleensä verrattain nopeasti, saumojen johtaessa ja läpäistessä osan vedestä. Erilaisilla vesikouruilla voidaan johtaa vedet sadevesikaivoon. Samalla kourut jakavat pinnan pienempiin aloihin ja rytmittävät kuviointia.

Asennushiekkakerros

Asennushiekkakerros on yleinen nupu-, noppa-, ja kenttäkivien asennustapa. Hiekka levitetään mieluiten kahtena kerroksena, siten että ensimmäinen 25-30 mm:n kerros tasataan ja tiivistetään ensin ja toinen kerros, 10-15 mm paksu, levitetään juuri ennen asennusta. Hiekkana käytetään joko tavallista hiekkaa tai sementtihiekkaa, jonka massasta 5% on sementtiä ja 95% hiekkaa. Asennushiekkakerros on 50 mm paksu nupukiveykselle, 40 mm paksu noppakiveykselle ja muille kiville 30 mm paksuus on riittävä.

Asennuspohjana maakostea betoni

Maakosteata betonia käytetään asennuspohjana, kun päällysteen kantavuutta halutaan parantaa heikosti kantavalla maapohjalla tai kun alue on raskaasti kuormitettu. Betonikerroksen vähimmäispaksuus on 100 mm ellei suunnitelmassa ole muuta mainittu. Sahaamalla valmistetut kivilaatat liimataan tasoitetun ja tiivistetyn betonikerroksen päälle levitetyn sementtiliiman avulla. Nupu- ja noppakivet upotetaan betoniin, jolloin niiden on tukeuduttava betoniin vähintään 1/3 korkeudestaan. Myös nupu- ja noppakivistä tehdyt kaistat muun päällysteen jakajina sekä vesikourut asennetaan aina maakosteaan betoniin.

Saumaus

Asennushiekkaan upotetut kivet saumataan lakaisemalla saumat täyteen saumaushiekkaa. Sauman ohjeellinen leveys on noin 3-8 mm , mieluummin ohuehko. Saumaus viimeistellään tiiviiksi tärylevyä käyttäen.

Toreilla ja muilla alueilla, joita pestään useasti, käytetään bitumisaumausta. Bitumisaumauksessa saumat on jätettävä noin 5 mm väljemmiksi kuin hiekalla saumatessa, jotta piki mahtuu kivien väleihin.

Puutarhoissa voidaan kiveys saumata ruohosaumalla, jonka leveys on noin 20 – 25 mm. Ennen päällysteen asennusta asennushiekkakerroksen päälle levitetään lannoitekerros. Kivien saumat täytetään multahiekalla noin 20 mm syvyydelle päällysteen yläpinnasta. Multahiekkaan kylvetään ruoho- tai apilasiemenkerros.

Maakosteaan betoniin asennetut massiivikivilaatat saumataan saumausbetonilla. Nupu- ja noppakivet voidaan saumata myõs hiekalla kuten asennushiekkapohjaakin käytettäessä.

Reunakivet

Reunakivi asennetaan tavallisesti maakosteaan betoniin siten, että se tukeutuu betoniin koko pituudeltaan ja uppoaa maahan 120 mm. Asennusbetoni ulotetaan 50 mm alle katukiven tulevan päällysteen pintakorkeuden. Sahattujen kivien reunojen ja päätyjen käsittelyssä on oltava varovainen, sillä niiden reunat murtuvat herkemmin kuin hakattujen kivien reunat.

Portaat

Portaan askelmapintaa tulee kallistaa eteenpäin noin 1:50 tai sivulle 1:100, jotta askelmalle kerääntyvä vesi ei valu portaan rakenteeseen aiheuttaen kivien liikkumista. Jäätyessään pintavesi tekee askelmat vaarallisen liukkaiksi. Vesi johdetaan vesikouruun tai salaojaan ja johdetaan pois portaan rakenteesta.

Massiiviset porraskivet asennetaan betonikerrokseen, jonka paksuus on vähintään 150 mm. Kivien väliin jätetään 20 mm saumausvara. Kivien väliset saumat saumataan saumausbetonilla.

Reunakiviportaan etureunan massiivinen reunakivi asennetaan ja tuetaan maakosteaan betoniin kuten päällysteen reunakivi. Askelmapinta päällystetään ja saumataan kuten muutkin tasopäällysteet. Askelmapinta asennetaan kuitenkin 5 mm korkeammalle tasolle kuin reunakivi.

Aidat ja muurit

Luonnonkivimuurit ovat useimmiten laastimuureja. Laastimuuraus lisää muurin lujuutta ja tasoittaa muurin kuormituksia. Laastimuurit muurataan paksuin samoin siten, että kivet eivät kosketa toisiaan. Tavallisesti sauma on 10-50 mm laveä, sen ei tule olla tarpeettoman väljä.

Kantavissa muureissa sauman tulee olla koko alaltaan kantavia eli täysiä. Jälkisaumattavissakin laastimuureissa sauma ei saa olla syvyyttään korkeampi ja siten vähintään 20 mm korkea. Saumauksessa käytetään saumauslaastia tai -massaa.
Tukimuuri perustetaan tiivistetylle ja routimattomalle maapohjalle, jonka syvyys on ainakin 1,0 m. Muurin ollessa alle 0,75 m alin kivirivi asennetaan maakosteaan betoniin. Kun muuri ulottuu yli 0,75 m tai kun alusta ei ole riittävän kantava, tehdään muurin alle raudoitettu betonilaatta.

Korkea tukimuuri tehdään usein betonielementtirakenteisena muurina, jolloin luonnonkivistä muurataan itsekantava kuorimuuri. Muurin ulkonäkö ei muutu, mutta betonirakenteella saavutetaan helpommin tarvittava tuki maanpainetta vastaan.
Aidat perustetaan kuten korkea tukimuuri.