Select Page

Miten kivituotteen vaatimustenmukaisuus osoitetaan?

Rakennustuoteasetuksen mukaan valmistajan tai EU:n ulkopuolelta tuovan maahantuojan on tehtävä ns. suoritustasoilmoitus eli DoP (Declaration of Performance), joka korvaa valmistajan vakuutuksen. Kaikki tuotteet, joista on tehty suoritustasoilmoitus on CE -merkittävä. Valtaosa rakennustuotteista kuuluu harmonisoitujen standardien piiriin, joita tällä hetkellä on käytössä yli 400 kappaletta. Tuote, jolle ei ole harmonisoitua tuotestandardia voidaan CE -merkitä käyttäen ns. eurooppalaista teknistä arviointia (European Technical Assesment ETA).

Valmistaja tekee suoritustasoilmoituksen määrämuotoisena kuten rakennustuoteasetuksen liitteessä III on esitetty. Tarkemmat tuoteryhmäkohtaiset mallit suoritustasoilmoituksesta puuttuvat toistaiseksi. Suoritustasoilmoitus esitetään joko valmistajan kotisivulla tai toimitetaan asiakkaalle sähköisesti tai paperilla tuotteen mukana.

Kuvan lähde: Tukes

 

Tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamistavat riippuvat siitä mihin ns. AVCP-luokkaan tuote kuuluu. Uudessa rakennustuoteasetuksessa näistä osoittamistavoista käytetään hankalaa uutta nimitystä: suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät.

Luonnonkivituotteet kuuluvat pääosin luokkaan 4 ja alakattoluonnonkivilaatat kuuluvat luokkaan 3. Kantavissa rakenteissa käytettävät luonnonkivimuurauskappaleet kuuluvat käytännössä luokkaan 2+. Suurimmalle osalle luonnonkivituotteista riittää tuottajan oma laadunvalvontajärjestelmä ja suoritustasoilmoitus eikä ulkopuolista tarkastuslaitosta tai laboratoriota tarvita (ns. ilmoitettuja laitoksia; esim. VTT ja Inspecta). Luokkaan 2+ kuuluvien tuotteiden osalta tarvitaan ilmoitetun laitoksen* antama todistus tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta.

Joissakin tapauksissa voidaan käyttää yksinkertaistettuja vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyjä. Yksi tällainen menettely on ns. tekninen erityisasiakirja (Specific Technical Dokumentation STD). STD:n käyttö on rajattu vain mikroyrityksille eli alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille. STD:tä voi käyttää vain tuotteille, joille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi ja joiden AVCP-luokka on 3 tai 4. STD:tä voidaan käyttää myös harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan kuuluville, yksilöllisesti johonkin tiettyyn kohteeseen valmistetuille muille kuin sarjavalmisteisille tuotteille. Mitä yksilöllisesti valmistetulla tuotteella sitten tarkoitetaan jää nähtäväksi. EU:n komission on tarkoitus ohjeistaa asia tuoteryhmäkohtaisesti. Mikroyrityksille asetuksessa säädetty poikkeusmenettely on uusi eikä sen toimivuudesta ole kokemuksia.


*Ilmoitettu laitos on Euroopan talousalueen jäsenvaltion hyväksymä ja komissiolle ilmoittama kolmannen osapuolen valvontaan valtuutettu testauslaboratorio, tarkastuslaitos tai varmennuselin. Suomessa ilmoituksen komissiolle tekee Ympäristöministeriö. Valmistaja tekee sopimuksen ilmoitetun laitoksen kanssa. Ilmoitettu laitos antaa todistuksen tehtaan sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuudesta, kun AC-luokka on mm. 2+. Ilmoitetun laitoksen tarkastukset kohdentuvat CE-merkin kiinnittäjään ja alihankkijoiden toimintaan siinä määrin kuin luonnonkiven harmonisoidussa tuotestandardissa edellytetään.