Valitse sivu

Tehtaan laadunvalvonta

ce_merkkiCE-merkintäprosessiin kuuluu aivan olennaisena osana yrityksen velvollisuus huolehtia tehtaan tuotannon dokumentoidusta laadunvalvonnasta. Tuotannon aikaisen laadunvalvonnan lähtökohtana on yrityksen toimiva laatu-/toimintajärjestelmä. Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan tarkoituksena on osoittaa tuotteiden ja tuotteiden valmistuksen aikaisen laadunvalvonnan täyttävän standardissa esitetyt vaatimukset.

Toimintajärjestelmän rakenne ja asiakirjat olisi hyvä laatia yhteistyössä henkilöstön kanssa, koska mikään järjestelmä ei toimi itsestään vaan ihmiset toimivat ja järjestelmä vain kuvaa toimintaa.

Yleisellä tasolla yrityksen toimintajärjestelmän sisältö voidaan luokitella seuraavasti:

Laatukäsikirja: Kuvaa tiivistetysti yrityksen toiminnan ja siitä, miten yritys huolehtii laadunvarmistuksesta ja sopimusten noudattamisesta. Laatukäsikirjan pitää olla todellisen toiminnan mukainen.

Laadunvalvontakäsikirja: On osa toimintajärjestelmää ja se voi olla joko oma asiakirjansa tai laatukäsikirjan osa tai muu sopiva toimintajärjestelmän aineistoihin sopiva dokumentti.

Toimintaohjeet: Toimintaohjeissa esitetään yrityksen toimintaprosessit siten, että niistä käy ilmi kuka tekee ja mitä tekee. Toimintaohjeiden tulee olla todellisen toiminnan mukaisia eli meidän tapamme toimia. Esimerkiksi tuotannon aikainen laadunvalvontaohje on toimintaohjetasoinen asiakirja. Myös tarjoustoiminnan ja sopimusten tekeminen voidaan ohjeistaa tämän tason ohjeeksi. Toiminta- ja työohjeet ovat päivittäistä työskentelyä kuvaavia asiakirjoja.

Työohjeet: Työohjeet ovat yksityiskohtaisia toimintaohjeita täydentäviä asiakirjoja, joissa kerrotaan miten joku työ tehdään. Esimerkiksi testauslomake voi toimia työohjeena, samoin erilaiset tarkastuslistat luokitellaan työohjeiksi. Työmaan laatusuunnitelma on työohje, kun taas laatusuunnitelman laadintaohje on toimintaohje.

Viitetiedostot: Viitetiedostot ovat esimerkiksi yrityksen toimintaan liittyvät lait, asetukset, standardit, normit ja muut julkiset asiakirjat. Viitetiedostoihin luetaan myös käsikirjat, luentomonisteet ja muut julkaisut, joita voidaan hyödyntää yrityksen toiminnassa.

Laatukäsikirja on dokumentti, jonka toimivuutta ja ajantasaisuutta tarkastetaan yrityksen sisäisissä auditoinneissa yleensä kerran vuodessa. Sisäisestä auditoinnista laaditaan pöytäkirja ja tehdään laatujärjestelmään sen perusteella tarvittavat korjaukset. Laatukäsikirjaan kirjataan ne asiat ja toimintatavat, jotka on käytännössä hyviksi havaittu. Yksinkertaisimmillaan laatukäsikirja on vain muutaman sivun mittainen toiminnan peruskuvaus ja muu esimerkiksi laadunvalvontaan, laitteisiin ja kalibrointeihin liittyvä kirjanpito kuvataan erillisissä dokumenteissa. Käsikirjassa kuvataan sopivalla tavalla henkilöstön ja johdon vastuut ja valtuudet. Laadunvalvontajärjestelmässä kuvataan keskeiset tuotantoprosessin piirteet.

Kiviteollisuusliitto ry on julkaissut laatukäsikirjan mallin, joka löytyy Tekninen tiedote -sarjasta.