Select Page

Luonnonkivituotteiden standardit

Rakentamisessa käytettävälle luonnonkivelle asetettuja vaatimuksia ohjataan eurooppalaisilla rakennustuotteita koskevilla EN-standardeilla, jotka laatii Euroopan Standardisointijärjestö CEN yhteistyössä julkisten toimijoiden, yritysten, kuluttajien ja tutkimuslaitosten kanssa.

Standardit koskevat pääasiassa tuotteille ja laadunvalvontajärjestelmälle asetettavia vaatimuksia (tuotestandardit), testausmenetelmiä ja käytettyä terminologiaa. Pääosassa tuotestandardeja on ns. harmonisoitu eli yhdenmukaistettu osa, jonka mukaan valmistajan on toimittava kiinnittäessään CE-merkinnän kyseiselle tuotteelle ja laatiessaan siihen suoritustasoilmoituksen. Rakennustuotteiden CE-merkintä on keino osoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla.

CEN:n jäsenmaissa eurooppalaiset standardit vahvistetaan kansallisiksi standardeiksi. Suomessa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusliitto. Sen päätehtäviä yhdessä SFS:n toimialayhteisöjen kanssa ovat standardien laadinta, vahvistaminen, julkaiseminen, myynti sekä standardeista tiedottaminen.

Lähtökohdiltaan kaikki eurooppalaiset standardit ovat vapaaehtoisia. EU:n Rakennustuoteasetus (305/2011), joka tuli voimaan 1.7.2013, edellyttää kuitenkin CE-merkinnän käyttöönottoa koko EU:n alueella niille tuotteille, joille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi.